Terms and conditions / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

The Belgium DJ School

Artikel 1. Definities

1.1 De Onderneming: de onderneming XYO met  ondernemingsnaam: The Belgium DJ School en ondernemingsnummer 0748.753.094 gevestigd te Heidebloemstraat 10 te 3500 Hasselt en e-mailadres info@belgiumdjschool.be  . 

1.2 De DJ-cursist-Consument: iedere DJ-cursist - natuurlijke persoon die gewoonlijk in België leeft en voornamelijk met een privédoel voor ogen handelt. De Onderneming heeft met deze DJ-cursist een B2C-relatie. 

1.3 De DJ-cursist-Onderneming: iedere DJ-cursist - natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere DJ-cursist - rechtspersoon en iedere andere DJ-cursist - organisatie zonder rechtspersoonlijkheid. De Onderneming heeft met deze DJ-cursist een B2B-relatie. Bij de aanschaf van het Master DJ lespakket wordt de DJ-cursist geacht de hoedanigheid van een DJ-cursist-Onderneming te hebben. 

1.4 De DJ-cursist: iedere DJ-cursist-Consument en DJ-cursist-Onderneming. 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (inclusief offertes, aanbiedingen, bestelbonnen en overeenkomsten) tussen de Onderneming en de DJ-cursist. 

2.2 De aanvaarding van het aanbod (uitdrukkelijk of stilzwijgend door betaling) impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.      


Artikel 3. Eenzijdige wijziging of aanvulling 

3.1 Bepalingen of voorwaarden die van deze voorwaarden afwijken of die deze voorwaarden wijzigen of aanvullen, zijn voor de Onderneming slechts bindend indien de Onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk met deze bedingen instemt. 

3.2 Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt het contract niettemin tot stand. Beide algemene voorwaarden maken deel uit van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen, tenzij de Onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk met deze onverenigbare bedingen heeft ingestemd.

3.3 De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens deze voorwaarden zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of van de rest van de bepalingen en clausules.

 

Artikel 4. Prijsoffertes, aanbiedingen, acties en bestellingen

4.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

4.2 Behoudens anders en uitdrukkelijk bepaald in offertes, aanbiedingen en acties (incl. deze via sociale media), zijn deze offertes, aanbiedingen en acties (incl. deze via sociale media) maximaal dertig (30) dagen geldig.

4.3 De offerte verplicht de Onderneming niet tot een gedeeltelijke uitvoering van het aanbod erin vermeld. 

4.4 Een bestelling, ook die genoteerd door agenten of vertegenwoordigers van de Onderneming, is slechts bindend indien ze door de Onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. 


Artikel 5. Prijs- en kostenbepaling 

5.1 De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website vermeld staan op tijdstip van de bestelling of die in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen worden bepaald per proefles of lessenreeks en zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw. 

5.2 De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eenzijdig de prijs van haar vergoeding te wijzigen indien, na het sluiten van deze overeenkomst, één of meerdere objectieve factoren voor de prijsbepaling door voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden wijzigen, met inbegrip van doch niet uitsluitend prijzen van: grondstoffen; diensten van toeleveranciers; energie; heffingen en taksen opgelegd door binnenlandse of buitenlandse overheid en loonkosten. 

De Onderneming zal de nieuwe prijs van de vergoeding tenminste dertig (15) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk per aangetekende brief ter kennis brengen. Indien de DJ-cursist de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekende brief de overeenkomst schriftelijk en zonder opgave van redenen op te zeggen. Indien de Onderneming de opzegging van de overeenkomst niet ontvangt uiterlijk op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de DJ-cursist geacht met de nieuwe prijs van de vergoeding in te stemmen.


Artikel 6. Dienstverlening en overmacht

6.1 De diensten moeten worden opgenomen binnen de termijn van 6 maanden, zoniet vervalt het recht op de nog resterende diensten. 

6.2 De Onderneming levert de diensten enkel wanneer zij de volledige betaling in goede orde heeft ontvangen. 

6.3 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
6.4 Belgium DJ School behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

6.5 De Onderneming gaat een inspanningsverbintenis aan en is niet gehouden tot enige vergoeding voor schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door haar geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. 

6.6 In geen geval kan de Onderneming worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de DJ-cursist als aan derden. 

6.7 De aansprakelijkheid van de Onderneming is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten.

6.8 De DJ-cursist kan in geval van overmacht geen schadevergoeding eisen wegens wanprestatie.

6.9 Onder overmacht wordt verstaan: ieder voorval dat buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen om voorkomt zoals maar niet beperkt tot ziekte, een overlijden en extreme en onvoorziene weersomstandigheden of natuurfenomenen. 

6.10 Bij opzegging van lopende abonnementen is een opzegperiode te respecteren van 1 maand  beginnende op de eerste dag van de aansluitende maand

Artikel 7. Verplichtingen 

7.1 De DJ-cursist dient te zorgen dat de diensten door de Onderneming op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor een tijdige aanwezigheid van minstens tien (10) minuten voor aanvang van de lestijd. Indien hieraan niet is voldaan is de DJ-cursist ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor de huur van de studio, in hoofde van de Onderneming te vergoeden. Lestijden worden steeds geboekt voor een uur en kunnen niet worden verlengd. Bij laattijdige aanwezigheid wordt er niet overgegaan tot terugbetaling van (een gedeelte van) het bedrag.

7.2 De DJ-cursist voorziet in kledij die bevuild/beschadigd mag worden. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bevuiling of beschadiging aan eigendommen zoals de bevuiling van kledij.

7.3 De DJ-cursist dient zijn muziek steeds zelf aan te kopen en moet voor aanvang van de lessen of optredens een UNISONO dj-licentie hebben verkregen. De Onderneming komt niet tussen in de terugbetaling van deze dj-licentie en kan niet worden aangesproken voor de niet-naleving van deze verplichtingen. De Onderneming zal niet tussenkomen in de terugbetaling van een schadevergoeding, noch voor de kost voor de vaststelling en verplaatsing voor dergelijke controles. 

7.4 De DJ-cursist mag geen alcohol noch andere intoxicerende middelen gebruiken. De Onderneming is niet aansprakelijk voor de schade die de DJ-cursist oploopt ten gevolge van het gebruik van alcohol of drugs, noch kan worden aangesproken voor de schade die de DJ-cursist heeft aangericht, noch opgelopen onder invloed van alcohol of drugs. 

7.5 De DJ-cursist is aansprakelijk voor de schade die door zijn toedoen wordt aangebracht aan het lesmateriaal of derden en zal de Onderneming hiervoor vrijwaren. 

Artikel 7. Klachten en garantie

7.1 De DJ-cursist dient de geleverde diensten onmiddellijk na te kijken.

7.2 Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen.  

Artikel 8. Bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

8.1 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. 

8.2 Voor elk geschil over de toepassing van deze voorwaarden en de uitvoering van de dienst zijn uitsluitend de rechtbanken van arrondissement Limburg bevoegd, zonder hierbij afbreuk te doen aan de regels vervat in artikel 624 Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 9. Annulering en contractuele wanprestatie

10.1 Bij afmelding tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

10.2 De deelnamebevestiging is overdraagbaar. Indien de DJ-cursist zelf niet kan komen, kan hij/zij deze aldus doorgeven aan een vervangende cursist, mits voorafgaande mededeling en goedkeuring van de Onderneming. 

10.3 Ingeval van uitzonderlijke omstandigheden, kan de DJ-cursist de bestelling annuleren tot uiterlijk achtenveertig  (48) uur voor aanvang van de desbetreffende les en mits schriftelijke mededeling (via e-mail) van de betreffende omstandigheden aan de Onderneming. Onder uitzonderlijke omstandigheden worden verstaan gevallen zoals maar niet beperkt tot overlijden van een naaste en gevallen van overmacht. Bij annulatie wordt de desbetreffende les verplaatst en wordt een forfaitair bedrag van dertig (30) EUR gevraagd voor administratieve kosten.

10.4 De Onderneming is gerechtigd bij ziekte van de (gast-)docent deze te vervangen door een andere (gast-)docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. 

10.5 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal het aantal deelnemers zijn zoals in de beschrijving staat van de cursus / workshop. Bij minder of meer deelnemers kan de workshop door de Onderneming geannuleerd worden. 

10.6 Bij annulering door de Onderneming conform art. 10.4 en 10.5 wordt in overleg met de DJ-cursist de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum. 

10.7 Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de Onderneming het recht, na ingebrekestelling, hetzij haar toekomstige prestaties op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

10.8 Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de zeven (7) werkdagen en dit onverminderd het recht op schadevergoeding. 

Artikel 11. Betalingstermijnen & -modaliteiten

11.1 Behoudens anders overeengekomen, dient het bedrag volledig  betaald te zijn veertien (14) dagen voor de levering van de dienst of het goed met een overschrijving op het rekeningnummer, met Payconiq, met iDEAL, met creditcard, met bankcontact, met PayPal, of door betaling in contant.

Artikel 12. Schadevergoedingen en nalatigheidsintresten (moratoire intresten)

12.1 Bij niet-betaling van (een gedeelte van) de factuur door een DJ-cursist-Onderneming zal een verhoging van het factuurbedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van vijftig (50) euro.

12.2 Bij niet-betaling van (een gedeelte van) de factuur door een DJ-cursist-Consument zal een verhoging van het factuurbedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest conform artikel XIX.4, 1° Wetboek economisch recht en een forfaitaire schadevergoeding met een minimum van twintig (20) euro conform artikel XIX.4, 2° Wetboek economisch recht. 

12.3 Deze interesten en dit schadebeding zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur ten aanzien van een DJ-cursist-Onderneming. Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn door de DJ-cursist-Onderneming wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase zoals, maar niet beperkt tot: aanmaning, inlichting, dossierrecht, -kwijtings- en inningsrecht en voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de DJ-cursist-Onderneming.

12.4 Deze interesten en dit schadebeding zijn ten aanzien van de DJ-cursist-Consument verschuldigd vanaf de vijftiende dag na verzending van een eerste herinnering die kosteloos zal zijn. Eventuele invorderings- en uitvoeringskosten die optreden na deze eerste herinnering, zijn ten laste van de in gebreke gebleven DJ-cursist-Consument.


Artikel 13. Privacy

13.1 De Onderneming houdt volgende persoonsgegevens bij: naam- en voornaam, adres, telefoonnummer, beeldmateriaal en e-mail. Deze gegeven zijn opgenomen in het dataregister en in de boekhouding en worden na tien (10) jaar verwijderd. 

13.2 Bovenstaande gegevens (13.1) worden als vertrouwelijk beschouwd. Ze worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de DJ-cursist en de Onderneming. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners die helpen bij de verwerking van de transactie met de DJ-cursist en partners die in het kader van de wettelijke verplichtingen tussenkomen. 

13.3 De DJ-Cursist geeft uitdrukkelijk toestemming om bovenstaande gegevens (13.1) ter beschikking te stellen aan de Onderneming voor commerciële doeleinden.  

13.4  De DJ-cursist geeft de Onderneming de toestemming om beelden (foto’s en video’s) te publiceren op de website en sociale media van de Onderneming.

13.5 De DJ-cursist kan steeds kennisnemen van de persoonsgegevens waarover de Onderneming beschikt. De DJ-cursist kan ten alle tijden vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen in zoverre dit mogelijk is rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van bewaring van gegevens. 


Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1  De DJ-Cursist mag op geen enkele wijze direct of indirect lesmateriaal, diensten, bestanden, procedures, opnames, methodologieën, etc…. die door de Onderneming zijn gegenereerd (of die tijdens de cursus of workshop door de DJ-Cursist werden opgenomen) en aldus behoren tot diens intellectuele eigendomsrechten gebruiken voor commerciële of concurrerende doeleinden. Verkregen materiaal mag exclusief voor persoonlijk gebruik worden aangewend, ook niet aan andere DJ-cursisten.
14.2 De Onderneming is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de dienstverlening aan de DJ-Cursist worden overgedragen of ter beschikking gesteld.


Voor overige vragen kun je contact opnemen met info@belgiumdjschool.be

Onze privacy policy voor de workshops kunt vinden onder 'privacy'.